Bazīcas gads – Lielais gavēnis un Kristus Ciešanu laiks

Kristus Ciešanu laiks sākas 3 svētdienas pirms Pelnu dienas. Tajā ir trīs svētdienas:

Septuagesima – aptuveni 70 dienas pirms Lieldienām Sexagesima – aptuveni 60 dienas pirms Lieldienām Quinquagesima – tieši 50 dienas pirms Lieldienām. Šī svētdiena ir tā diena, kad introitā tiek īpaši izcelta Dieva mīlestība uz cilvēku, cilvēka mīlestība uz Dievu – un cilvēka mīlestība pret līdzcilvēku.

Šis trīs svētdienas pirms Ciešanu laika ir kā pārdomu un sagatavošanās laiks, pirms ieiet stāstā par Kristus dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšāmcelšanos.

Ar Pelnu Dienu sākas Lielā gavēņa laiks, kas ilgst 40 dienas, atskaitot svētdienas. Pelnu dienā pieminam to, ka cilvēks vispār nav nekāds lielais un varenais, ka no zemes tas cēlies, un zemē tas atkal atgriezīsies – tā ir tāda pieticības stunda.

Pirmbaznīca Gavēņa laikā sagatavoja kandidātus Kristībai, tas bija laiks, kad kristieši atturējās no pārlieku skaļām izpriecām, ievēroja gavēni un centās apmeklēt visus dievkalpojumus. Arī mūsdienu cilvēkiem ir, ko pārdomāt savā dzīvē, iedziļinoties šai senbaznīcas tradīcijā.

1. Svētdiena Gavēņa laikā – INVOCAVIT

Svētdienas nosaukums (tāpat arī pārējās svētdienās) nāk no latīņu introita un  nozīmē “Viņš mani piesauks [un es viņam atbildēšu]”.

Šai svētdienā tie, kas bija izvēlējušies kļūt par kristiešiem, tika stādīti priekšā draudzei – iesākās pēdējais, intensīvākais posms viņu sagatavošanā Kristībai. Viņus sauca ‘profitentes’ [labumu saņēmušie]. Tas nozīmēja to, ka viņiem, kas paši saņēmuši Dieva žēlastības labumu, tas jāsniedz tālāk, lai visi cilvēki varētu saņemt šo žēlastību.

Šīs dienas moto skan – Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. [2. Kor. 6:2]

Dieva tautas piederīgais redz un apzinās savas pagātnes neveiksmes un grēkus un atzīst savu bezspēcību. Lai dzīvotu, ir nepieciešama Dieva pestījošā žēlastību un Svētā gara klātbūtne un vadība cilvēka dzīvē.

2. Svētdiena Gavēņa laikā – REMINISCERE

Nosaukums nozīmē ‘piemini’ [Kungs, piemini savu žēlastību un savu žēlsirdību, kas ir mūžīga]

Kristības kandidāti ir mācījušies jau nedēļu, un tagad viņi iegūst nosaukumu ‘exodumenoi’ – ārpusē esošie. Viņi savā ceļā vēl nepieder Baznīcai un ir pakļauti ļaunumam. Līdz Kristības sakramenta saņemšanai cilvēks vēl ir grēka vergs un padots sātana varai. Atceramies jautājumu pirms kristības – “Vai tu atsakies no sātana un visiem tā darbiem un ceļiem?” Kristības kandidāts uz to atbild ar “Jā”.

3. Svētdiena Gavēņa laikā – OCULI

Nosaukums nozīmē ‘acis’ [manas acis raugās uz to Kungu, no kura man nāk viss labs], bet šo svētdienu sauc arī par IZMEKLĒŠANAS DIENU. Šīs dienas vai visas nedēļas ceremonijas kandidātiem bija saistītas ar pārbaudi, vai viņi ir sagatavoti kristīgai dzīvei, kā arī ar publisku atteikšanos no sātana darbiem un grēkiem. Šai svētdienā pār kandidātiem veica formālu eksorcismu – pavēlēja sātanam atstāt kristību kandidātus. Kandidāti ieguva nosaukumu ‘initiati’ – iesaistītie. Viņi drīkstēja piedalīties draudzes dzīvē un tradīcijās.

Šai dienā ticīgie ir aicināti atteikties no verdzības grēkam un velnam; viņi ir aicināti atjaunot savu piederību Dievam un Viņa tautai.

4. Svētdiena Gavēņa laikā – LAETARE

Vārds nozīmē ‘priecājies’ – tā ir arī vidējā svētdiena no piecām Ciešanu laika svētdienām, līdz Lieldienām palikušas 20 dienas. Šī svētdiena, kā jau norāda tās nosaukums, runā ar to, ka arī ciešanu vidū var un vajag priecāties.

Šī ir īpaša prieka diena kristību kandidātiem, kas ir nožēlojuši grēkus, nolikuši mācības eksāmenu un izpildījuši eksorcisma rituālu. Viņi tagad ar visu sirdi ir pievērsušies Dievam un Dieva valstībai. Kristāmos tagad sauc ‘audantes’ – klausītāji. Viņi drīkst piedalīties dievkalpojuma Vārda liturģijā. Šai svētdienā viņi mācās lietot Ticības apliecību un Mūsu Tēvs lūgšanu.

Šī diena ticīgajiem ir solījums Dievam un Viņa valstībai.  Tā norāda, ka Kristus ir samaksājis mums piespriesto sodu, un mēs ne tikai drīkstam priecāties, bet mums tas arī būtu jādara.

5. Svētdiena Gavēņa laikā – JUDICA

Nosaukums ņemts no latīņu psalma [Tiesā mani Dievs un iztiesā taisnīgi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm]. Latviski gan to sastopam formā ‘Gādā man taisnību [..]’

Šī svētdiena ievada jaunu posmu Ciešanu laikā – tuvojas Kristus dzīves un upuŗa noslēgums. Šai dienā draudze piemin to, kā pieauga jūdu pretestība Kristum, kas noveda Viņu līdz krusta nāvei.

Nedēļa starp Judica un Pūpolsvētdienu [Palmarum] tiek saukta arī par Svēto nedēļu – tajā tiek apcerēti Jēzus dzīves pēdējā posma notikumi. Senajā pasaulē šai nedēļā atbrīvoja cietumniekus un deva mazliet brīva laika vergiem, lai tie iepazītos ar kristīgo ticību.

Draudze piemin Kristus krustu un to, ka Viņam bija jāmirst par cilvēku grēkiem.

L.T.L.