Četri pūļi un paklausība

Mk. 5:21-43

Sen zināms ir stāsts par Jairu, sinagogas priekšnieku, kuŗa bērnam bija vajadzīgs ārsts. Un tāds ārsts arī ieradās Jaira pilsētā.

Tā laika Izraēlā Galilejas jūŗa ir robežšķirtne starp tām pilsētām, ko jūdi uzskatīja par ticīgām, un tām, ko viņi uzskatīja par neticīgām. Vienā pusē ir pareizās, ticīgās pilsētas – Jēzus dzimtene. Otrā – Desmit pilsētu apgabals, ne tik ticīgo pasaule. Jēzus ar laivu pārbrauca uz ‘ticīgo’ pusi, lai ietu tālāk savu ceļu.

Savā ceļā Jēzus satika divas dažādas ticības: izglītoto (Jaira) – nākt pie Jēzus ar lūgumu, lai Viņš pieskaŗas kādam, ko cilvēks mīl, jo ir zināms, ka Jēzus uzklausa lūgšanas. Neizglītoto ( apakšstāstā minētās bezvārda sievietes): nezinot, ko sagaidīt, censties pieskarties Jēzum, lai tiktu dziedināts.

Jēzum apkārt spiedās un drūzmējās četru veidu pūļi: ziņkārīgie, nesakārtotie, izmisušie un trokšņotāji.


Ziņkārīgie bija atnākuši sevis dēļ – kaut ko jaunu un neredzētu paskatīties, lai vēlāk par to pastāstītu citiem un tādējādi iegūtu vērtību sev līdzīgo acīs.

Nesakārtotie nebija paspējuši aiziet, kad Jēzus ienāca pilsētā. Viņi nezināja, ko grib un vai ko grib, tikai to, ka ‘ja jau visi, tad es arī’ – viņi satika Jēzus kompānijas pēc.

Izmisušie – pūlī vienmēr ir tie, kas neiederas, kam nav vietas, ko neredz. Cilvēki, kuŗiem viņu pašu sāpes ir atņēmušas dvēseles gaismu un spēju redzēt ārpus sevis.

Trokšņotāji ar prieku iesaistās visur, kur iespējams ierīkot ļembastu. Viņi ir klāt miesā, bet viņu domas vērstas vien uz to, kā citi viņus redz – un vai novērtē, kādi viņi izcili un neaizstājami.

Un vēl bija Jēzus mācekļi, kas staigāja viņam pakaļ. Viņi neskatījās uz Jēzu, viņus nodarbināja pūlis – no izmisušā ‘nu cik var’ līdz niknajam ‘beidziet grūstīt Skolotāju, a to tūlīt..’.

Četri pūļi sajuka haosā apkārt vienam vienīgam Jēzum.

Pūlī bija arī kāda sieviete, kuŗas vienīgais glābiņš, vienīgā iespēja atgriezties produktīvā pasaulē, bija nepazīstamais rabīns. Mērķtiecīgā, izmisusī lūgšana atrod Jēzu arī starp vienkārši ziņkārīgiem un ļoti nesakārtotā pasaulē. Atšķirībā no mācekļiem, kas bija pārāk aizņemti ar skatīšanos uz pūli, sieviete redzēja Jēzu un Jēzus – sievieti.

Sieviete aizskāra Jēzu. Pieskāriens ir ar mērķi – pretstatā bezmērķīgai grūstīšanai. Viņas sirds lūgšana tika piepildīta. Kāpēc? Neviens to īsti nezina, ja nu vienīgi Dievs. Pieskaŗoties Jēzum, tu vari tikt dziedināts no sava izmisuma un tā, kas tavu pasauli ir sagrāvis. Tikai skaties uz Jēzu, sameklē Viņu, neņem galvā pūli, kas trokšņo un drūzmējas apkārt.

Pāri pūļa galvām skatās Jairs, cilvēks, kas mācīja citiem par lūgšanām un Dieva klātbūtni pasaulē. Viņš lūdza Jēzu tā, kā lūdz Dievu – zemē nometies, pie Dieva kājām pieķēries. Viņš apliecina Jēzus Dievišķumu.

Jēzus iet cauri pūļiem kopā ar Jairu, dodas uz viņa namu, vietu, kur Jairs pavadījis daudz laika priekos – un bēdās. Vietu, kas ir Jaira ‘pils’ – cietoksnis, personības spogulis.

Jēzus iet līdzās tiem, kas Viņu piesauc – lai kāda arī būtu apkārtne. Jēzus iet cauri pūlim ar viņa izmisumu un troksni – tieši uz mērķi pie tā, kam viņu vajag.

Jēzus arī uztur ticību tajos, kas Viņu ir izvēlējušies par glābēju. ‘Nebīsties, tici vien’ – vārdi, kas ļauj piedzīvot brīnumu, kas nepieciešami pavēl visā dažādo drūmo lietu drūzmā ieklausīties tajā vienīgajā balsī – Jēzus balsi, kad Viņš iet tev blakus. Lai ko arī viņi, tie steidzīgie, ziņkārīgie, īgnie, trokšņainie, panikotāji, teiktu – Jēzus ir Dievs – valdītājs, Viņam drīkst uzticēties arī izmisumā un sāpēs, arī brīžos, kad, šķietami, cerība ir pazudusi.

Jēzus izdzen troksni un izmisumu, nāvi un nolemtību no katra cilvēka pasaules, ja vien viņš tajā ielūgts. ‘Celies augšā’ – un dvēsele atmostas. Vai ceļš ar to beidzas? Nē.

Jēzus pēc tam saka vēl divas lietas. Pirmā: tiem, kas jau atmodināti, Viņš novēl ‘dot ēst’ tikko pamodinātajai meitenei. Otrā: Viņš pavēl nevienam neko par notikušo nestāstīt.

Dot ēst – rūpēties par to, lai dzīvība varētu turpināties. Mums apkārt ir daudz izsalkuma – gan fiziska, gan garīga. Un mūsu, dzīvo, uzdevums ir to mazināt pasaulē.

Jēzus saka – nesakiet nevienam. Parādiet to ar darbiem.