Kad Dieva kārdināšana būtu bijusi īsti vietā

Un Tas Kungs vēl runāja uz Ahasu: "Izlūdzies sev zīmi no Tā Kunga, sava Dieva, prasi, lai tā parādītos, nākdama vai nu no elles dziļumiem, vai no debesu augstumiem!"

Bet Ahass atbildēja: "Es neprasīšu un nekārdināšu To Kungu."

Tad Jesaja sacīja: "Klausaities, jūs no Dāvida nama! Vai jums vēl nepietiek kaitināt un apgrūtināt cilvēkus, ka jūs apgrūtināt un kaitināt arī manu Dievu? Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls (Dievs ar mums). No biezpiena un medus viņš pārtiks, kamēr viņš pratīs ļaunu atmest un labu pieņemt. Un, pirms tas zēns pratīs ļaunu atmest un labu pieņemt, zeme, no kuras abiem ķēniņiem tev tagad bailes, būs tukša un kaila padarīta.

/Jes. 7:10-16/

 Cik daudzi no mums bieži ir gribējuši zīmi, jebkādu zīmi, no Dieva, vienalga, vai tā būtu viņa eksistences apliecinājums vai apstiprinājums tam, ka mūsu lēmums ir pareizs vai nepareizs? Un cik bieži mēs šo noslēpumaino un tādēļ tik vajadzīgo zīmi esam saņēmuši?

 Pravietis liek ķēniņam lūgt zīmi no Dieva. Jebkādu zīmi, kādu vien viņš gribētu. Varētu jautāt – kāpēc? Ar kādu nolūku? Ko zīme apstiprinās (un līdz ar to arī noliegs)?

 Iepriekšējā pantā pravietis ķēniņu brīdina: "Ja jūs neticēsit, jūs nepastāvēsit [gaidāmajā karā]." Dievs piedāvā zīmi, lai pamatotu un stiprinātu ticību – ticību par Dieva klātbūtni un no tās izrietošo uzvaru. Kontrasts starp debesu augstumiem un elles dziļumiem pastiprina Dieva visu uzvarošā spēka reprezentāciju.

 Tā nu vienreiz tiek piedāvāta zīme, atšķirīga no visa cita, pēc brīvas izvēles – bet kāpēc ķēniņš no tās atsakās? Kāpēc dod pieklājīgo atteikumu pravietim un Dievam?

Continue reading “Kad Dieva kārdināšana būtu bijusi īsti vietā”

Dzīve kā ceļš

..Un tāpēc šī dzīve nav taisnība, bet pieaugšana taisnībā;

tā nav veselība, bet dziedināšana;
tā nav būšana, bet kļūšana;
tā nav atpūta, bet vingrinājumi.
 
Mēs vēl neesam tie, kas mēs būsim, bet mēs par tādiem augam. 
Process nav pabeigts, tas joprojām turpinās.
Šī dzīve nav mērķis, bet gan ceļš.
Viss vēl neatspīd godībā, bet viss tiek šķīstīts.
 
no