Kristus ir Augšāmcēlies!

Kristus ir Augšāmcēlies!

“Bet viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav.” Mk.16:6

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Sirsnīgi sveicu Jūs Kristus augšāmcelšanās svētkos.
Lai Lieldienu gaisma atspīd ikdienas ceļā, mazajos darbos un izvēlēs, un atgādina, ka Kungs ir miris un augšāmcēlies par katru no mums.

Kristus mīlestībā,
mācītājs Ivo Ķirsis

Baznīcai jābūt atvērtai

Baznīcai jābūt atvērtai

Baznīcas viesi bieži ir teikuši – pirmo reizi redzam, ka baznīca ir vaļā, jo vienmēr, kad esam gājuši garām, tā bijusi ciet. Pirms dažām nedēļām Baznīcu naktī sarunās ar viesiem un savā starpā no jauna tapa skaidrs, ka baznīcai ir jābūt atvērtai. Ka ir svarīgi, lai dievnams Sarkandaugavā būtu atvērts un pieejams visiem Dieva meklētājiem, lūdzējiem un arī interesentiem.

Tāpēc mēs atveram baznīcu – iesākumā mazliet, un ar Dieva palīdzību arvien biežāk. Sākot ar jūliju, mēneša pirmajā un trešajā otrdienā jau ierastie lūgšanu vakari 19:30 tiek pārcelti no draudzes nama uz baznīcu. Tomēr jau no 17:00 baznīca būs vaļā tiem, kas vēlētos atnākt lūgties, pasēdēt klusumā vai vienkārši paskatīties. Tātad baznīca būs atvērta jūlija un augusta pirmajā un trešajā otrdienā 17:00-20:30.

Tomēr, lai baznīca varētu būt atvērta, katrreiz nepieciešami viens vai divi cilvēki, kas noteiktā laikā baznīcu atslēgtu un aizslēgtu, kā arī pa vidu dežūrētu baznīcā, sagaidītu viesus un atbildētu uz iespējamiem jautājumiem. Visiem draudzes locekļiem, kam arī ir svarīgi, lai baznīca būtu atvērta, un kam ir iespējas kādu laiku dežūrēt baznīcā (jo īpaši – kam tādas iespējas būs arī rudenī un ziemā), lūgums pieteikties draudzes priekšniekam Mārtiņam.

Atvērsim baznīcu.

Ko mums darīt?

Ko mums darīt?

Ko mums darīt – tas bija viens no galvenajiem jautājumiem draudzes padomes izbraukuma sēdē. 5. decembrī astoņi draudzes padomes un valdes pārstāvji sapulcējās Saulkrastu draudzes nama zālē, lai dienas garumā kopīgi meklētu atbildes uz dažādiem jautājumiem: par to, kas un kādi mēs, draudze, esam un kā mūsu kalpošanā visvairāk pietrūkst. Dienas beigās tika plānots pārdomāt, ko iesākt, lai mūsu kopīgais darbs būtu efektīvāks. Domāšana un sarunas nesa rezultātus – mums izdevās nospraust četrus mērķus tuvākajam pusgadam.

Tā izskatījās darba galds
Tā izskatījās darba galds

Svarīgs uzdevums, kas izkristalizējās sarunu gaitā, izrādījās nepieciešamība draudzes garīgajiem darbiniekiem konkrētāk vienoties par sludināto vēsti un draudzes mācīšanu. Otrs svarīgs uzdevums draudzes padomei – izveidot draudzes darba struktūru, konkrēti nosakot kalpošanā iesaistīto atbildību un pilnvaras. Un, bez kā noteikti nevar iztikt, – turpināt uzturēt un labiekārtot draudzes māju un jo īpaši baznīcu. Ir jāierīko tualete,un jāturpina visi citi aktuālie labošanas un pilnveidošanas darbi.

Tomēr ļoti daudzām vajadzībām un grūtībām, ar kurām sastopamies kā draudze, uzreiz konkrēts risinājums neatradās. Tāpēc viens no svarīgākajiem mērķiem tuvākajā pusgadā – nākt kopā un kopīgi lūgties. Par mums pašiem un mūsu ticību. Par draudzes darbiniekiem. Par draudzi un visu Baznīcu, kurai piederam. Tādēļ ik pārnedēļas tiek organizēti lūgšanu vakari – jo ir lietas, kas mainās un var mainīties tikai tad, kad atveram sirdis Dievam un sākam lūgt. Lūgšanu vakari mēneša 1. un 3. otrdienā 19.30 draudzes namā.

“Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” /Mateja 18:19-20/

Seši bibliski principi, kas parāda, kā mīlēt savu brāli/māsu arī tad, ja pastāv uzskatu dažādība

[fragments no uzrunas draudzes darbiniekiem]

1. Izvairīsimies no tenkām
fishJaunā Derība brīdina no tenkām. Grieķu vārds, ko tulko kā ‘tenkas’ nozīmē čukstēšanu vai čukstētāju. Citiem vārdiem sakot, uzsvars nav uz informācijas nepatiesumu, bet gan uz to, ka informācija tiek kaut kādā veidā slēpta. Tā nav atklāta, tieša un visiem pieejama. Tai apkārt ir tumsa. Tā nedarbojas mīlestības gaismā. Tā nav vērsta uz dziedināšanu. Tā baro patmīlīgu vēlmi izskatīties pareizam, nespēlējot pēc mīlestības likumiem.

Pāvils 2. vēstulē korintiešiem raksta – Es baidos, ka es nākdams neatrodu jūs tādus, kādus es nevēlos,[..] ka tikai nav jūsu vidū ķildu, skaudības, dusmu, naida, apmelošanas, mēlnesības, uzpūtības, nekārtības. (2. Kor. 12:20)

Continue reading “Seši bibliski principi, kas parāda, kā mīlēt savu brāli/māsu arī tad, ja pastāv uzskatu dažādība”

Draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis

Ivo ĶirsisAr 2013. gada Kristus Dzimšanas svētkiem mūsu draudzē kalpošanu uzsāk palīgmācītājs Ivo Ķirsis (att.).

Mācītājs ir kā draudzes sirds – viņš mudina, māca, gana un virza. Tomēr ar mācītāju vien dzīvai draudzei nepietiek, nepieciešami arī draudzes locekļi, kuŗi būtu gatavi nest Kristus vēsti citiem.

Vēlēsim jaunajam mācītājam svētīgu kalpošanu un daudz labu darba augļu. Un nekavēsimies pievienoties viņam Kristus valstības celšanā.