Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi

Kungs pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais.

Jēzus stāv ceļa vidū un skatās uz tiem, kam viņa vārdi par smagu. Uz tiem pašiem, ko viņš pabaroja,

no http://prayerpins.org/257/i-am-the-living-bread-which-came-down-from-heaven-if-any-man-eat-of-this-bread-he-shall-live-for-ever-and-the-bread-that-i-will-give-is-my-flesh-which-i-will-give-for-the-life-of-the-world-john/
no šejienes

izārstēja, iepriecināja savā ceļā uz Jeruzalemi, tiem, kas viņam sekoja un gaidīja brīnumus – un sagadīja. Viņi aiziet – pa vienam, pulkos, bariem.

Viņa vārdi ir par smagu mācekļu ausīm. Viņa vārdi, kā Vēstulē ebrejiem, kļūst par asu zobenu, kas pāršķeļ visu, kas kļūst par sirds un prāta tiesnešiem (ebr. ) Tas, kas pāršķelts, vairs nevar turēt smagumu; pāršķeltajam ir jātop dziedinātam.

Jēzus ir Dieva Vārds, Dieva zobens, kas piešķiŗ savu vietu sirdij, savu – prātam, savu – miesai. Šis Vārds ir tik smags, ka tas nav dzirdams, nav piedzīvojams bez ticības.

Kur rodas ticība? No Tēva, kas sūta savu Kustinātāju Garu, kuŗš klaudzina pie cilvēka sirds, mudina, modina meklēt ko augstāku, atgriezties pie Radītāja. Ticība ir stipra paļaušanās (atkal Vēstule ebrejiem) uz neredzamām lietām. Tas ir kā iekāpt lidmašīnā un lidot uz vietu, kas redzēta tikai kartē, paļaujoties uz pilotu, inženieŗiem un kartogrāfiem, ka nokļūsim galā. Ticība ir sirds tiesa, gabals no Dieva, kas mūs ar viņu savieno.

Lai iesāktos ticība, ir vajadzīga paļaušanās. Paļaušanās jau ir apzināta darbība, prāta tiesa, kad no redzamā secinām neredzamo. Paļaušanās rodas no pieredzes – Jēzus stiprina tautas paļaušanos, to dziedinot, barojot un aprūpējot. Viņš rūpējās par cilvēku visu – lai nebūtu izsalkušo, lai būtu par ko domāt, lai būtu uz ko tiekties. Dzenieties pēc Dieva valstības, pēc augstākā mērķa, un viss pārējais jums tiks piemests (Mt. 6:33).

Praktisko daļu viņa mācekļi ir apguvuši. Nu nāk augstākā līkne – pacelties no cilvēciskā līdz dievišķajam, no galīgā līdz bezgalīgajam… atzīt un pieņemt, ka tas, kuŗam mācekļi seko, tik tiešām ir Dievs, kuŗš ir gatavs sevi visu atdot sekotājiem. Ka redzamais Jēzus ir neredzamā Dieva attēls, pat vēl vairāk, ka redzamais Jēzus ir viens ar neredzamo Dievu, ko cauri gadsimtiem pielūgusi tauta, kuŗa priekšā neviens nevar palikt neizmainīts.

Kas mani ēd, caur mani dzīvos.(Jņ.6:56) Diētu kultūrā šie vārdi skan īpaši skarbi. Ne vegāņi, ne veģetārieši, ne gaļēdāji, ne svaigēdāji nedzīvos mūžīgi. Tie, kas ēd Jēzu, tie dzīvos mūžīgi un jaunā kvalitātē. Šie vārdi ir smagi un tieši. Tikpat smagi un tieši kā Jēzus nāve pie krusta. Tajos nav nekāda skaistuma.

Lūk, kā no paļaušanās tiek kaldināta ticība. Ja tu saņem taustāmu maizi un zivi, dzer labo vīnu, ko Jēzus rada no ūdens, tu taču saņem paļaušanās paraugstundu – no Dieva rokas nāk labais. Tad kāpēc no tās pašas rokas nesaņemt Dievu pašu – viņa dzīvi tavējā, viņa spēku tavā nespēkā, viņa mīlestību tavā tukšumā? Bet lai to saņemtu, ir jāatzīst, jāpieņem viņa nāves smagums un viņa upuŗa tiešums.

Jēzus piedāvā dziedināšanu tiem, ko satriekuši smagie vārdi. Viņš piedāvā sevi, salauztu kā maizi uz altāŗa. Viņš stāv uz ceļa un skatās, un vaicā katram, kas kaut reizi ir apliecinājis savu ticību – iesvētē, kristībā, svētdienas dievkalpojumā, prvātā lūgšanā vai kādā sabiedriskā vietā – vai mani vārdi arī tev ir par smagiem, vai mana mīlestība arī tev ir par karstu, ka tu gribēsi bēgt un no manis atteikties?

No atbildes viņam ir atkarīga mūžība.

Mēs viņu piedzīvojam Altāŗa sakramentā. Mēs viņu izdzīvojam draudzē – vienkāršās lietās, sadraudzībā, baznīcas kopšanā, dažādās citās kalpošanās, kopīgās lūgšanās. Mēs viņu līdzdalām tur, kur ved mūsu ikdienas ceļi – darbā un mājās, ar to ko darām un ar to, no kā atsakāmies. No viņa ēduši, mēs iegūstam spēku viņam līdzināties. Jo mēs ticam un esam atzinuši, ka Viņš ir mūsu dzīvības atslēga.

teikts 23/08/2015

Bērns silītē ir konkrēta Dieva ienākšana abstraktajā pasaulē

 .. gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu.

Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši.

Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.

Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. (Lk. 2:15)

Dziedot ‘Klusa nakts, svēta nakts’, arvien nonākam pie bērna, kas ‘silītē dus’. Dievs ir ienācis pasaulē, iemiesojies kā cilvēks. Līdz ar to ir padarītas bezjēdzīgas daudzas pretnostatīšanas.

Pirmā – Dievs ir neaizsniedzams un tāls, un visvarens, bet cilvēks – niecīgs, saistīts pie zemes un nespēj neko mainīt . Jēzū-cilvēkā iemājo ‘visa dievības pilnība'(Kol. 1:19), tādējādi darbos parādīdama, ka Dievam rūp cilvēku liktenis. Dieva iemiesošanās cilvēkā arī liek domāt par to, ka reliģiska centība bez žēlsirdības prakses, kā arī cilvēku dalīšana ‘pareizos’ un ‘nepareizos’, jo dalītāji skaidri zina, kā Dievam patīk, ir bezjēdzīga Dieva dāvinātā laika šķiešana.

Lasot evaņģēlijus, skaidri iezīmējas Jēzus (Dievcilvēka) konfrontācijas ar sava laika reliģijas lietpratējiem, kuŗos tie neparādās pārāk labā gaismā. Farizeju (un saduķeju, un tiesnešu, un pārvaldnieku) samudžināto sīkumaino domāšanu pārtrauc viena vienkārša, absolūta darbība – Betlēmē, silītē guļ mazulis, kuŗa rokās ir visas pasaules liktenis. Viņš uzaugs, stāstīs cilvēkiem labo ziņu par Dieva rūpēm un žēlastību, un nomirs par viņu (par taviem un maniem) grēkiem, lai līdz galam parādītu savu vārdu patiesumu.

Lūk, kāpēc kristietība nevar būt ne abstrakta, teorētiska reliģija vai ideju kopums, attāla institūcija vai struktūra. Lūk, kāpēc praktiskajā kristietībā ir visai neiespējami runāt par to, kura konfesija un novirziens tad it pats īstākais. Continue reading “Bērns silītē ir konkrēta Dieva ienākšana abstraktajā pasaulē”

Sv. Augustīns par Altāra Sakramentu

To, ko redzat uz altāŗa, jūs esat novērojuši arī naktī, kas nu ir beigusies. Bet jūs neesat neko dzirdējuši par to, kas tas Augustīns no Hipovarētu būt vai ko tas varētu nozīmēt, vai kādu lielu noslēpumu tas sevī nes. Jo jūs redzat vienkāršu maizi un kausu — par to vēsta jūsu acis, — kamēr jūsu ticība pieprasa ieraudzīt maizē Kristus miesu, bet kausā — Kristus asinis. Ticība pamatus saprot ļoti ātri un cieši, bet tā kāro arī saprasto iepazīt dziļāk. Kā saka pravietis, “ja neticēsiet, tad nesapratīsiet.” [Jes. 7:9, Septuaginta]

Un tā jūs gan varat man teikt: “Tu mūs mudināji ticēt, tagad paskaidro, lai mēs varam arī saprast.” Jūsu galvās rodas šādas domas: “Mēs zinām, kā radusies mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, viņš to saņēma no Jaunavas Marijas. Kā visi bērniņi viņš ēda pienu un auga. Viņš kļuva par jaunieti. Viņu vajāja paša tauta. Pie koka viņš tika pienaglots, pie koka viņš mira; no šī koka viņa miesa tika noņemta un apglabāta. Trešajā dienā (kā viņš to bija solījis) viņš cēlās augšā. Viņš miesā uzkāpa debesīs, no kurienes viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tur viņš mājo arīdzan tagad, sēdēdams pie Dieva labās rokas. Tad kā šī maize var būt viņa miesa? Un kauss? Kā gan tas (vai tā saturs) var būt viņa asinis?”

Draugi, tos mēs saucam par sakramentiem tāpēc, ka mēs redzam vienu lietu, bet saprotam kaut ko pilnīgi citu. Redzama ir vienīgi fiziskā līdzība; saprašana nes garīgus augļus. Un tā, lai saprastu Kristus miesu, ieklausieties, ko apustulis Pāvils saka ticīgajiem: “Jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi.” [1. Kor. 12:27] Tad tā kā jūs esat Kristus miesa un tās locekļi, un jūsu priekšā uz Kunga galda ir jūsu pašu garīgais noslēpums, tad pieņemiet paši savu noslēpumu! Un tā kā esat uz to sacījuši savu “Āmen!”, tad zem sacītā arī parakstieties. Kad jūs dzirdat “Kristus miesa”, jūs sakāt “Āmen!” Tad esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu “Āmen” ir patiess.

Bet kāda tad ir maizes loma? Mēs jums nepiedāvāsim jaunu mācību, bet klausieties, ko par šo sakramentu saka Pāvils: “Jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie.” [1. Kor. 10:17] Saprotiet un priecājieties: vienība, patiesība, uzticība, mīlestība. “Viena maize,” viņš saka. Kas ir šī viena maize? Vai tā nav “viena miesa,” ko veido daudzie? Atcerieties — maize nerodas no viena grauda, tā rodas no daudziem.

Kad jūs atsacījāt Sātanam, jūs tikāt “samalti”. Kad jūs tikāt kristīti, jūs tikāt “saraudzēti”. Kad jūs saņēmāt Svētā Gara uguni, jūs tikāt “izcepti”. Tad esiet tas, ko redzat, un pieņemiet, kas esat. Tā Pāvils runā par maizi.

Līdzīga ir mūsu izpratne arī par kausu, to nevajag daudz skaidrot. Redzamajā maizē kopā savākti daudzi graudi tāpat kā ticīgie (kā teikts Rakstos) ir “viena sirds un dvēsele” [Ap.D. 4:32]. Tāpat ir arī ar vīnu. Atcerieties, draugi, kā top vīns. Atsevišķas vīnogas karājas ķekarā, bet to sula sajaucas kopā, lai kļūtu par vienu dzērienu. Tādu ilustrāciju mūsu Kungs Kristus izvēlējās, lai parādītu, kā pie viņa galda tiek svinīgi iesvētīts mūsu vienības un miera garīgais noslēpums. Visi, kas pieņem vienības noslēpumu, bet netur miera saiti, līdz ar to saņem nevis stiprinājumu, bet kaut ko gluži pretēju.
Tāpēc no sirds un patiesi pateiksimies Dievam un, cik mūsu cilvēciskās vājības mums atļauj, tuvosimies viņam ar skaidru sirdi. No visa spēka meklēsim Dieva žēlastības dziļumus, jo tad viņš savā laipnībā noteikti uzklausīs mūsu lūgšanas. Dieva spēks izdzīs ļauno ienaidnieku no mūsu darbiem un domām. Dieva spēks padziļinās mūsu ticību, vadīs prātu, dos svētas domas un galu galā ievedīs savā valstībā caur Jēzu Kristu, viņa vienīgo Dēlu. Āmen.

oriģināls te
Tulk. LTL

Šodien zvans, klusi skanēdams citam, saka — tu arī mirsi.

Džons Danns savā Septiņpadsmitajā meditācijā raksta tā:

Nunc lento sonitu dicunt, morieris.

Šodien zvans, klusi skanēdams citam, saka tu arī mirsi.

Varbūt tas, kuŗam zvans skan, ir tik slims, ka nemana — zvans skan tieši viņam. Un varbūt es domāju sevi esam labāku par apkārtējiem, kuŗi redz manu patieso stāvokli — un tā lieku zvanam skanēt par mani, pats to neapzinādamies. Baznīca ir vispārēja, visaptveŗoša, un tādas ir arī visas viņas darbības: viss, ko viņa dara, pieder visiem. Kad viņa kristī bērnu, darbība skaŗ arī mani; jo bērns ar to tiek piesaistīts galvai, kas ir arī mana galva, uzpotēts ķermenim, kuŗa loceklis es esmu. Un kad viņa apglabā cilvēku, darbība skaŗ arī mani: visa cilvēce pieder vienam autoram, tā ir viena grāmata; kad viens cilvēks mirst, no sējuma netiek izrauta vesela nodaļa — tā tiek pārtulkota labākā valodā, un katrai nodaļai jātop tā pārtulkotai. Dievs izmanto vairākus tulkotājus: dažus gabalus tulko vecums, citus — slimība, citus — kaŗš vai netaisnība, bet Dieva roka ir katrā tulkojumā, un Viņa roka atkal salasīs un iesies mūsu izkaisītās lapas tai bibliotēkai, kur visas grāmatas būs atvērtas viena otrai. Jo arī zvans pirms dievkalpojuma neaicina vienīgi sludinātāju — tas sauc arī draudzi; tā šis zvans sauc mūs visus: bet jo vairāk mani, kuŗu slimība vedusi tik tuvu pēdējām durvīm.

Continue reading “Šodien zvans, klusi skanēdams citam, saka — tu arī mirsi.”

Liecināt par gaismu

 Jņ. 1:8 Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu

Džons Danns 1622 gada oktobrī par to rakstīja tā:

Jāņa Kristītāja liecībai ir divas puses: pirmā – problemātiska: kāpēc kaut kam tik acīmredzama kā gaisma – tāda gaisma, tā konkrētā Gaisma, būtu nepieciešama cilvēka liecība. Otrā daļa ir dogmatiska: kādu liecību Jānis deva par gaismu. Un pirmo daļu mēs sadalīsim divās daļās, pirmkārt – kāpēc vispār nepieciešama liecība, otrkārt, kāpēc bija nepieciešama nevis kādu citu, bet tieši Jāņa liecība.
Iesākumā Dievs radīja gaismu, kas apgaismo ikvienu cilvēku, lai cilvēks varētu pagodināt Dievu, redzēdams Dieva radīto, un radītajā – Viņu; jo ir veltīgi radīt (saka tas pats baznīctēvs) – nav jēgas ierīkot pasauli, ja tajā nav gaismas.

Bet lai gan gaisma atklāj un parāda mums visu pārējo, ieskaitot pati sevi, ja viss ir kārtībā, tad tomēr, Jņ. 1:5 mums dod pietiekami iemeslu, kāpēc mūsu tekstā minētajai gaismai ir nepieciešama liecība. Ieklausieties: Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Un tāpēc, Propter non intelligentes, propter incredulos, propter infirmos, Sol lucernas quaerit; pār tiem, kas ir vāji saprašanā un nav sasnieguši prāta gaismu, pagāniem; pār tiem, kas ticībā vāji – kas atnāk un klausās, un saņem gaismu, bet netic; pār tiem, kas nomaldījušies dzīves ceļos – kas dzird un tic, bet nedara sol lucernas quaerit, un šai gaismai ir nepieciešama liecība.

Jo var taču būt gaisma, par kuŗu mēs neko nezinām, jo esam aizmiguši – aizmiguši līdzīgi kā Jaira meitiņa, par kuŗu Jēzus saka – viņa nav mirusi, viņa guļ. Meitene bija gan mirusi, bet tāpēc, ka bija nolēmis viņu uzmodināt, Jēzus sacīja, ka viņa ir aizmigusi. Pagāni ir miruši savā nezināšanā, mēs esam miruši aiz savas samaitātās dabas – tikpat miruši kā viņi: mēs nevaram dzirdēt balsi, mēs neredzam gaismu. Bez Dieva uzturošās žēlastības nevar turpināt [dzīvot] necik daudz vairāk kā pagāns uzsākt [ticēt] bez Dieva modinošās žēlastības. Continue reading “Liecināt par gaismu”